O projekcie

Głównym celem Programu Mentorskiego MENTORusznik jest wsparcie młodzieży w świadomym rozwoju szkolnym, zawodowym i osobistym poprzez organizację płaszczyzny pozwalającej na wymianę doświadczeń i uczenie się z zastosowaniem metod aktywnych i wykraczających poza edukację formalną.  Projekt realizowany jest przez III Liceum Ogólnokształcącym im. św. Jana Kantego w Poznaniu oraz Wydział Studiów Edukacyjnych UAM w okresie od listopada 2019 roku do czerwca 2020 roku.

Program mentoringu szkolno-studenckiego koncentruje się na wzajemnym, aktywnym procesie uczenia się pomiędzy uczniami szkoły średniej, a studentami lub absolwentami z UAM. Uczestnikami programu są 2 grupy: mentorowani (uczniowie I, II, III klasy szkoły średniej) oraz mentorzy (studenci III roku na studiach licencjackich, I i II roku na studiach uzupełniających magisterskich, doktoranci i absolwenci).  W edycji pilotażowej w roku szkolno-akademickim 2019/2020 w projekcie weźmie udział 15 mentorów oraz 15 mentorowanych.

W tym czasie mentorzy i mentorowani spotykają się „twarzą w twarz” oraz wspólnie pracują nad indywidualnym celem mentorowanego, który ma związek z jego zainteresowaniami, dążeniami i aspiracjami. Natomiast mentorzy mają okazję zastosowania posiadanej wiedzy oraz umiejętności w nowym kontekście, doskonaląc umiejętności coachingowo-mentorskie, przydatne i wysoce cenione na rynku pracy. Dodatkowo obie strony uczestniczą w warsztatach umiejętności miękkich. Szkolenia z tematyki samorozwoju dla mentorowanych prowadzone są przez trenerów na zasadzie wolontariatu. Mentorzy biorą udział w profesjonalnych warsztatach, prowadzonych przez trenerów specjalizujących się w coachingu i mentoringu, przygotowujących do pracy 1:1.

Mentoring ukierunkowany jest na dynamizację działania, redukcję ograniczeń w drodze do indywidualnych dążeń szkolnych, społecznych, akademickich czy też zawodowych. Efekty dodatkowe programu to integracja młodzieży i promocja wolontariatu. Efektem długoterminowym projektu jest zachęcenie młodych ludzi do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym, podejmowania inicjatywy, włączania się w dialog obywatelski oraz działania na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego.

Misją przewodnią szkolno-studenckiego programu mentorskiego jest stymulowanie uczestników do świadomego i wzajemnego uczenia się od siebie oraz pobudzania własnego potencjału. Pary, mentorowany i mentor, za pomocą określonej procedury zostali tak do siebie dopasowani, aby łączyły ich wspólne obszary zainteresowań, podobny sposób pracy i sposób bycia (cechy charakteru, osobowość). Jest to bardzo ważne, ażeby uczestnicy czuli się dobrze w kontakcie ze sobą i mogli wzajemnie zaspokoić swoje potrzeby. Założenie projektu prowadzi do maksymalnego czerpania korzyści przez obie strony ze wzajemnego kontaktu.

Program mentorski ma za zadanie rozwój potencjału i umiejętności obu stron, zarówno mentorowanych, jak i mentorów, poprzez wzajemną stymulację i inspirację, co będzie realizowane poprzez:

 • udzielenie przez mentorów wsparcia osobom rozpoczynającym naukę w szkole średniej;
 • inspirowanie mentorowanych do świadomego kierowania swoim rozwojem osobistym, akademickim i zawodowym oraz stymulowanie do wykorzystywania wszelkich dostępnych możliwości w trakcie nauki w szkole średniej;
 • możliwość korzystania przez mentorowanych z doświadczenia i wiedzy starszych studentów;
 • opracowanie przez mentorowanych swoich celów, rozpoczynając od zidentyfikowania ich, poprzez jasne i konkretne zdefiniowanie, aż do stworzenia planu działań zmierzających do ich realizacji;
 • zaspokajanie indywidualnych potrzeb mentorowanych. Dzięki pracy „jeden na jeden”, będą mieli oni przestrzeń do poruszania swoich specyficznych problemów i czas, by poszukać odpowiednich rozwiązań oraz będą mogli podejmować dowolne, interesujące ich tematy na spotkaniach z mentorami;
 • możliwość uczestniczenia przez mentorowanych w szeregu warsztatów- każde z przeprowadzonych spotkań wyposaży mentorowanych w nowe umiejętności, które będą mogli od zaraz zastosować w swoim życiu;
 • okazja do dzielenia się przez mentorów swoją wiedzą i doświadczeniem z mentorowanymi;
 • możliwość wykazania się mentorów oraz doskonalenia swojego warsztatu coachingowego oraz mentorskiego. Jest to szczególnie ważne dla tych studentów bądź absolwentów, którzy wiążą swój przyszły zawód z taką formą pracy (doradztwo, coaching, mentoring);
 • skorzystanie przez mentorów z oferty szkoleń. W ramach projektu mentorzy będą mieli szansę uczestniczyć w profesjonalnych szkoleniach, wyposażających w skuteczne metody oraz techniki pracy coachingowej i mentorskiej;
 • możliwość skorzystania z dyżurów tutora, który pomoże mentorowi i mentorowanemu zweryfikować indywidualny plan działania oraz wybrane cele rozwojowe, skorygować dokumenty aplikacyjne czy przygotować prezentację swojej osoby.

Formy pracy w programie 

W czasie trwania projektu odbywają się spotkania indywidualne. W ich trakcie pełniący rolę mentora wspiera swojego mentorowanego w realizacji osobistych, szkolno-akademickich oraz zawodowych celów. Korzystając z doświadczenia starszych studentów oraz absolwentów, mentorowani pracują nad wspólnie zidentyfikowanymi barierami oraz z własnym potencjałem. Mentorzy zaś mają możliwość zastosowania posiadanej wiedzy oraz umiejętności w nowym kontekście, doskonaląc przy tym umiejętności coachingowo-mentorskie. Spotkania indywidualne z mentorami będą się odbywać zazwyczaj co 3 tygodnie. Spotkania będą trwały średnio 1-1,5 h, zależnie od indywidualnych preferencji. Na spotkaniach poruszane są tematy zaproponowane przez mentorowanych. Do pracy z mentorowanymi mentorzy mogą używać narzędzi, z którymi zapoznają się podczas warsztatów. Relacja ma charakter partnerski, opiera się na wzajemnym zaufaniu, zrozumieniu oraz empatii. Mentoring zakłada wzajemny rozwój dwóch stron.

SPOTKANIA INDYWIDUALNE

WARSZTATY

Warsztaty stanowią element wsparcia dla uczestników projektu. Prowadzone są przy użyciu aktywnych metod treningowych i organizowane są osobno dla grupy mentorów oraz mentorowanych. Szkolenia prowadzone są przez trenerów – ekspertów, specjalizujących się w doradztwie kariery, mentoringu, profesjonalnej edukacji w zakresie narzędzi coachingowych i pracy indywidualnej w schemacie 1:1 oraz w obszarach rozwoju wiedzy i umiejętności miękkich. Warsztaty są nieodłącznym elementem oraz stanowią integralną część procesu mentorskiego.

Tematyka warsztatów dla mentorów

 1. Warsztat budowania umiejętności mentorskich.
 2. Jak motywować innych do działania?
 3. Strategie budowania kariery zawodowej.

Tematyka warsztatów dla mentorowanych

 1. W czym jestem dobry, a w czym najlepszy?
 2. Wyznaczenie celów i ich realizacja.
 3. Zostań liderem w swojej społeczności.

Tutoring

Kolejną metodą stosowaną w programie mentorskim jest tutoring, czyli spotkanie dwóch osób (w przypadku projektu będzie to „nauczyciel” – doradca kariery, coach oraz „uczeń” – mentor lub mentorowany). Podczas dyżurów tutorskich, „nauczyciel” koncentruje się na konkretnej potrzebie „ucznia”. W trakcie spotkań tematyka i obszary pracy dotyczyć będą m. in. rozwoju kariery, planowania i realizacji celów osobistych oraz zawodowych.