§ 1

Informacje ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w Programie Mentorskim MENTORusznik, zwanym dalej Projektem oraz Programem.

2. Projekt realizowany jest przez Wydział Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz III Liceum Ogólnokształcące im. św. Jana Kantego w Poznaniu.

3. Organizatorzy współpracują w Projekcie ze Studenckim Kołem Naukowym Doradztwa Zawodowego i Personalnego “PROGRESSIO” oraz Kołem Naukowym Edukacji Międzykulturowej.

4. Okres realizacji edycji pilotażowej Projektu: listopad 2019 r. – czerwiec 2020 r.

5. Opiekunami merytorycznymi Projektu są: mgr Katarzyna Banaszak (inicjatorka Projektu), mgr Anna Sobczak oraz dr Anna Wawrzonek.

6. W skład zespołu Programu Mentorskiego wchodzą dwa organy: Komitet Programowy, pełniący funkcję opiniującą, oraz Komitet Organizacyjny z funkcją wykonawczą.

7. W ramach Projektu przewidziane są spotkania indywidualne, szkolenia i tutoring dla uczniów III LO w Poznaniu oraz studentów i doktorantów z Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM oraz Wydziału Nauk Społecznych UAM.

8. Udział w projekcie jest bezpłatny.

9. Projekt docelowo obejmuje od 30 do 40 beneficjentów ostatecznych.

§2

Rekrutacja uczestników

1. Do udziału w Projekcie uprawnieni są uczniowie oraz studenci i doktoranci, którzy w roku szkolnym / akademickim 2019/2020 spełniają następujące kryteria:

a) w celu ubiegania się o status mentora:

– studenci III roku na studiach licencjackich, I i II roku na studiach uzupełniających magisterskich lub ostatnich trzech lat na studiach 5-letnich magisterskich na Wydziale Studiów Edukacyjnych lub Wydziale Nauk Społecznych;

– doktoranci z Wydziału Studiów Edukacyjnych lub Wydziału Nauk Społecznych;

b) w celu ubiegania się o status mentorowanego:

– uczniowie klas I (po szkole podstawowej oraz po gimnazjum), klas II i III uczęszczający do III LO w Poznaniu.

2. Rekrutacja do Projektu trwa do 3 stycznia 2020 r. (w przypadku mentorowanych) oraz do 20 grudnia 2019 r. (w przypadku mentorów).

3. Rekrutacja odbywa się na podstawie odpowiedzi udzielonych w formularzu zgłoszeniowym, znajdującym się na stronie internetowej Projektu. Następnie tylko z wybranymi kandydatami zostaną przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne.

4. Przed wysłaniem dokumentów zgłoszeniowych kandydaci mają obowiązek zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu.

5. Regulamin uczestnictwa w Projekcie dostępny jest na stronie internetowej: www.programmentorski.amu.edu.pl.

6. Planuje się utworzenie dwóch grup: mentorów (15-20 osób) oraz mentorowanych (15-20 osób).

7. Przewiduje się utworzenie listy rezerwowej, aby w przypadku rezygnacji wszystkie miejsca zostały wykorzystane. 

8. Osoby zakwalifikowane oraz niezakwalifikowane do udziału w Projekcie zostaną poinformowane w formie elektronicznej.

§ 3

Organizacja zajęć

1. W ramach Programu Mentorskiego realizowane będą:

a) 1-1,5-godzinne spotkania indywidualne między mentorem a mentorowanym, które będą miały miejsce średnio raz na 3-4 tygodnie;

b) trzy obowiązkowe 4-godzinne szkolenia dla mentorów, które odbędą się w soboty w styczniu 2020 r. (1 szkolenie), w lutym 2020 r. (1 szkolenie) oraz w marcu 2020 r. (1 szkolenie);

c) trzy obowiązkowe 4-godzinne szkolenia dla mentorowanych, które odbędą się w soboty w styczniu 2020 r. (1 szkolenie), w lutym 2020 r. (1 szkolenie) oraz w marcu 2020 r. (1 szkolenie);

d) tutoring – cztery 2-godzinne dyżury dla mentorów i mentorowanych, prowadzonych przez tutora – doradcę zawodowego, które będą miały miejsce raz w miesiącu od lutego do maja 2020 r.

2. Projekt rozpocznie się spotkaniem inauguracyjnym, które odbędzie się 9 stycznia 2020 r. (czwartek) o godz. 17:00 w Sali Senatu UAM przy ul. Wieniawskiego 1.

3. Po zakończeniu Projektu odbędzie się spotkanie podsumowujące, podczas którego nastąpi ewaluacja Programu i zostaną wręczone certyfikaty udziału w Projekcie.

4. Spotkania mentorskie rozpoczną się w styczniu 2020 r. po spotkaniu inauguracyjnym.

5. Terminy działań zostaną szczegółowo określone w harmonogramie, który zostanie podany do wiadomości uczestnikom Projektu po zakończeniu procesu rekrutacyjnego.

§ 4

Prawa i obowiązki uczestnika Projektu

1. Każdy beneficjent ostateczny ma prawo do:

– udziału w Projekcie zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu;

– otrzymania materiałów szkoleniowych i innych pomocy dydaktycznych do działań projektowych;

– otrzymania certyfikatu potwierdzającego udział w Projekcie (po jego zakończeniu);

 – otrzymania pomocy merytoryczno-logistycznej od organizatora Projektu.

2. Uczestnik zobowiązany jest do:

– przekazania zgody udziału w Projekcie podpisanej przez rodzica lub opiekuna prawnego (w przypadku mentorowanych);

– przekazania deklaracji uczestnictwa w Projekcie (dotyczy zarówno mentorów, jak również mentorowanych);

– regularnego i aktywnego uczestnictwa we wszystkich działaniach objętych Projektem;

– wypełnienia ankiet w ramach projektu badawczego, związanego z realizacją Projektu;

– wypełnienia ankiety ewaluacyjnej po zakończeniu Programu;

– aktywnej współpracy z organizatorem Projektu, mentorem lub mentorowanym i innymi osobami, biorącymi udział w Programie.

3. Uczestnik Programu może wypełniać dziennik spotkań (w przypadku mentora) oraz dziennik działań między spotkaniami (w przypadku mentorowanego).

4. Kontrakt relacji mentorskiej, kodeks mentora i mentorowanego, dziennik spotkań oraz dziennik działań między spotkaniami zostaną udostępnione uczestnikom podczas spotkania inauguracyjnego.

5. Uczestnik Projektu jest zobowiązany do każdorazowego udziału w spotkaniach mentorskich oraz w szkoleniach.

6. W przypadku rezygnacji z udziału w Projekcie niezależnie od przyczyny (stan zdrowia lub innego typu zdarzenie losowe) uczestnik zobowiązany jest do złożenia u organizatora pisemnego oświadczenia o rezygnacji z podaniem jego przyczyny.

7. W przypadku przerwania udziału w Projekcie z winy uczestnika lub niskiej frekwencji podczas działań projektowych, uczeń lub student / doktorant zostaje skreślony z listy uczestników. W powyższej sytuacji, uczestnik jest zobowiązany do zwrotu wszystkich otrzymanych bezpłatnie materiałów szkoleniowych.

8. Uczestnik Projektu obowiązany jest poinformować organizatora Programu o każdej zmianie danych kontaktowych.

§ 5

Postanowienia końcowe

1. Wszelkie informacje o Projekcie znajdują się na stronie www.programmentorski.amu.edu.pl oraz pod adresem: mentoring@amu.edu.pl.

2. Organizator zastrzega możliwość zmiany niniejszego regulaminu w trakcie trwania Projektu.

3. Niniejszy Regulamin udziału w Programie Mentorskim MENTORusznik wchodzi w życie z dniem 18 listopada 2019 r, klas